Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Kunstruil V.O.F. / Ik Wil Kunstruilen.nl

Versie 1.1 – 02 januari 2018


 

Verantwoording

 • De definities in deze voorwaarden zijn opgenomen in enkelvoud. Gebruik van deze definities in de voorwaarden zijn in sommige gevallen in meervoud. Beide vormen verwijzen uitsluitend naar dezelfde definitie.
 • In deze algemene voorwaarden wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de vrouwelijke of onzijdige vorm van personen, zelfstandige naamwoorden en persoonsvormen. Dit is uitsluitend om de leesbaarheid van de voorwaarden te verbeteren en is niet discriminerend van aard.
 • In deze algemene voorwaarden wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de definitie “producten” terwijl deze definitie verwijst naar digitale inhoud en/of dienst(en) en/of producten, tenzij nadrukkelijk digitale inhoud of dienst(en) vermeld wordt. Dit is uitsluitend om de leesbaarheid van de voorwaarden te verbeteren.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de diensten die worden aangeboden door ikwilkunstruilen.nl en Kunstruil V.O.F.

Definitielijst

Aanvullende voorwaarden: Voorwaarden die overeengekomen zijn naast de standaard voorwaarden welke opgenomen zijn in dit document.

Aanbod: Op elektronische wijze, drukwerk, website, per mail of telefonische wijze geopenbaard aanbod van Onderneming met vermelding van de voorwaarden, product, dienst en prijs.

Algemene voorwaarden: De voorwaarden die in dit document van toepassing worden verklaard op de Overeenkomst tussen Onderneming en Consument.

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van zijn of haar onderneming.

Communicatiemiddel: Technische apparaten of middelen die gebruikt kunnen worden voor communicatie op afstand, zonder dat Onderneming en Consument in dezelfde ruimte hoeven te zijn (bijv: internet, fax en telefoon).

Duurovereenkomst: Een Overeenkomst over het regelmatig leveren van diensten, producten en/of informatie over een overeengekomen periode of van onbepaalde duur.

Drukwerk: Het op papier, karton of plastic afgedrukt beeldmateriaal.

Dag: Kalenderdag.

Koop op afstand: Een Overeenkomst die tussen de Onderneming en Consument wordt gesloten op afstand en/of door tussenkomst van een Communicatiemiddel.

Overeenkomst: Een schriftelijke of mondelinge overeenstemming tussen Consument en Onderneming welke gesloten is door tussenkomst van een Communicatiemiddel.

Onderneming: De natuurlijke- of rechtspersoon waarvan de bedrijfsinformatie is opgenomen in artikel 1.

Product: Het aangeboden product, digitale inhoud en/of dienst.


 

Artikel 1. – Bedrijfsinformatie

Direct contact

Kunstruil V.O.F.

Statutaire adres

Oudegracht 338-340
3511PM Utrecht
(Bezoek uitsluitend op afspraak)

KvK: 64263452
BTW: NL855590397B01

Klachten
info@ikwilkunstruilen.nl

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van de Onderneming en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Onderneming en Consument.
 2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten worden de Algemene voorwaarden aan Consument ter beschikbaar gesteld. Mocht dit redelijkerwijs niet mogelijk zijn, dan zal Onderneming voor het sluiten van de Overeenkomst aangeven op welke wijze de Algemene voorwaarden geraadpleegd kunnen worden en/of op verzoek van Consument kosteloos toegezonden kunnen worden.
 3. De Algemene voorwaarden kunnen op Elektronische wijze aan de Consument ter beschikking worden gesteld of op zodanige wijze dat Consument deze op een eenvoudige wijze kan inzien en/of opslaan. Mocht dit redelijkerwijs niet mogelijk zijn, dan zal de Onderneming voor het sluiten van de Overeenkomst aangeven op welke wijze de Algemene voorwaarden op elektronische manier geraadpleegd kunnen worden en/of op verzoek van Consument kosteloos toegezonden kunnen worden.
 4. Als naast de Algemene voorwaarden specifieke product- en/of dienstvoorwaarden van toepassing zijn op de Overeenkomst, dan zijn het tweede en derde lid op de Aanvullende voorwaarden van overeenkomstige toepassing. Indien de Aanvullende voorwaarden inhoudelijk tegenstrijdig zijn met de Algemene voorwaarden, dan kan de Consument zich steeds beroepen op de voor haar meest gunstige voorwaarden.

 

Artikel 3 – Registratie en gebruiksovereenkomst

 1. Registratie op de website is alleen toegestaan voor personen ouder dan 18 jaar, die in staat zijn een wettelijk bindende overeenkomst te sluiten.
 2. Door het registreren als gebruiker op de website, aanvaardt de gebruiker deze voorwaarden en komt er tussen Kunstruil V.O.F. / ikwilkunstruilen.nl en de gebruiker een gebruiksovereenkomst tot stand. Deze gebruiksovereenkomst geeft de gebruiker het recht alle op de website aangeboden diensten te gebruiken die in de overeenkomst zijn opgenomen en geeft ikwilkunstruilen.nl het recht de geregistreerde informatie te gebruiken en op te slaan.
 3. Indien een bezoeker van de website ervoor kiest zich niet te registreren als gebruiker, kan er slechts van bepaalde diensten gebruik gemaakt worden. Een bezoeker kan zich jegens ikwilkunstruilen.nl niet beroepen op enige overeenkomst met ikwilkunstruilen.nl en ikwilkunstruilen.nl is jegens bezoekers niet gehouden enige verplichting na te komen.
 4. Een gebruiksovereenkomst is niet overdraagbaar aan derden.
 5. Kunstruil V.O.F. / ikwilkunstruilen.nl heeft het recht om zonder opgaaf van reden een registratie door een bezoeker te weigeren en daarmee de toegang tot de op de website aangeboden diensten te blokkeren.
 6. Kunstruil V.O.F. / ikwilkunstruilen.nl heeft eveneens zonder opgaaf van reden het recht om een eenmaal geregistreerde gebruiker uit haar bestanden te verwijderen, de verdere toegang tot de op de website aangeboden diensten te blokkeren en/of door de gebruiker geplaatste informatie te verwijderen. Daarvan zal in ieder geval sprake zijn indien ikwilkunstruilen.nl constateert dat de gebruiker onjuiste gegevens heeft verstrekt of geregistreerd, in strijd handelt met enige wettelijke bepaling, de openbare orde of goede zeden, in strijd met onderhavige algemene voorwaarden of gebruiksovereenkomst, dan wel indien de gebruiker problemen veroorzaakt en/of niet handelt in overeenstemming met het beleid van Kunstruil V.O.F. / ikwilkunstruilen.nl.
 7. Een eventuele blokkering van toegang en/of verwijdering van gegevens laat onverlet het recht van Kunstruil V.O.F. / ikwilkunstruilen.nl om rechtsmaatregelen te treffen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 4 – Persoonsgegevens

 1. Geregistreerde gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die zij op de website hebben geregistreerd en/of verstrekken aan andere gebruikers van de website. ikwilkunstruilen.nl kan jegens andere gebruikers niet garanderen dat de door een gebruiker geregistreerde en/of verstrekte informatie juist is.
 2. Kunstruil V.O.F. / ikwilkunstruilen.nl zal de door een gebruiker geregistreerde en/of verstrekte persoonsgegevens enkel gebruiken ten behoeve van de registratie van de gebruikers van haar website en zal de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe op grond van enige wettelijke bepaling of voorschrift gehouden is.
 3. Na registratie als gebruiker op de website krijgt de gebruiker een wachtwoord toegekend, waarmee op de website kan worden ingelogd en waarmee gebruiker zijn persoonsgegevens kan beheren en/of wijzigen. Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor dat derden niet in het bezit komen van het wachtwoord. Het wachtwoord kan door de gebruiker worden gewijzigd. ikwilkunstruilen.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het feit dat derden in het bezit zijn gekomen van het wachtwoord van gebruiker.

Artikel 5 – Aangeboden diensten

 1. Kunstruil V.O.F. / ikwilkunstruilen.nl biedt een platform waarop verkopers en kopers en mensen die kunst willen ruilen elkaar kunnen treffen op een door hun zelf gekozen door Kunstruil V.O.F. / ikwilkunstruilen.nl gecertificeerde ruillocatie. Gebruikers kunnen op de website advertenties plaatsen om kunst aan te bieden of te zoeken of te ruilen.
 2. Kunstruil V.O.F. / ikwilkunstruilen.nl is geen partij bij welke transactie dan ook die via de website tot stand komt.
 3. Omdat Kunstruil V.O.F. / ikwilkunstruilen.nl geen partij is bij transacties die via de website tot stand komen, is het de volledige verantwoording van verkoper, koper en ruiler om de juiste informatie te verstrekken over de aangeboden kunst en is het de volledige verantwoording van verkoper, koper en ruiler om de verstrekte informatie te verifiëren. Kunstruil V.O.F. / ikwilkunstruilen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele door deelnemende partijen onjuiste informatie en/of andere problemen die zich bij een transactie via een ruilpunt en de website kunnen voordoen. Kunstruil V.O.F. / ikwilkunstruilen.nl oefent geen controle uit op de juistheid en/of volledigheid van de door een gebruiker geregistreerde en/of via advertenties verstrekte informatie.
 4. Door acceptatie van deze voorwaarden vrijwaart de gebruiker Kunstruil V.O.F. / ikwilkunstruilen.nl voor alle mogelijke onjuiste informatie die op of via de website wordt gemeld en voor alle schade die mogelijk ontstaat als gevolg van een transactie die via de website tot stand komt.
 5. De ruillocaties en Kunstruil V.O.F. / ikwilkunstruilen.nl zijn deskundig en geven advies maar zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor een verkeerde beoordeling van de aangeboden goederen. Bij een verkeerde beoordeling door een ruillocatie of Kunstruil V.O.F. / ikwilkunstruilen.nl kan geen aanspraak worden gemaakt op een geleden verlies bij een ruil, koop of verkoop door de deelnemende partijen koper, verkoper, ruiler maar ook ruillocatie en Kunstruil V.O.F. / ikwilkunstruilen.nl.
 6. De ruillocatie stelt bij iedere verkoop of ruil een overeenkomst op die duidelijk omschrijft wat beiden partijen zijn overeengekomen. Hij treedt hier enkel op als bemiddelaar. Hierover wordt door de ruillocatie zelf btw afgedragen. Kunstruil V.O.F. / ikwilkunstruilen.nl treedt in deze niet op als partij.
 7. Koper, verkoper en/of ruiler ondertekenen samen met de ruillocatie in drievoud hun overeenkomst welke is opgesteld door de ruillocatie.

Artikel 6 – Adverteren

 1. Op de website kunnen door gebruikers advertenties worden geplaatst waarin kunst wordt aangeboden of gezocht. Aangeboden kunstwerken dienen in ieder geval ter ruil te worden aangeboden. Optioneel is het mogelijk het kunstwerk ook ter verkoop aan te bieden. Het is niet toegestaan advertenties te gebruiken als communicatiemiddel, om diensten aan te bieden of adverteerders aan te prijzen. De verschillende advertentiemogelijkheden en bijbehorende prijzen staan vermeld op de website.
 2. Advertenties waarin kunst wordt aangeboden dienen in ieder geval, zo nauwkeurig mogelijk, te vermelden: kunstenaar, afmetingen, kleuren en prijs. Tevens moet de adverteerder aangeven in welke rubriek de kunst geplaatst moet worden. Advertenties waarin kunst wordt gezocht dienen evenzo zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven welke kunst wordt gezocht.
 3. De adverteerder staat er voor in, dat de door hem te koop aangeboden kunst origineel is en dat er geen tweede exemplaar van is, tenzij het gesigneerde of genummerde originelen betreft. Indien er sprake is van een replica, dient de adverteerder dat te melden in de advertentie. Ook dient de adverteerder eventuele beschadigingen en/of andere gebreken te vermelden.
 4. Het is voor een adverteerder steeds mogelijk een geplaatste advertentie te wijzigen of te verwijderen.
 5. De adverteerder draagt er zorg voor dat de advertentie en/of de in de advertentie aangeboden kunst geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder rechten van intellectueel eigendom, en dat deze geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstootgevend, obsceen, beledigend, discriminerend onjuist of misleidend zijn en geen reclame-uitingen of verwijzingen naar andere websites bevat.
 6. Door het plaatsen van een advertentie waarin kunst wordt aangeboden, verklaart de gebruiker eigenaar te zijn van de kunst en de bedoeling en bevoegdheid te hebben de kunst te verkopen of te ruilen. De adverteerder doet, door het plaatsen van een advertentie, een aanbod in de zin van de wet.
 7. Door het reageren op een aanbod, verklaart de koper of ruiler de bedoeling en bevoegdheid te hebben en in staat te zijn de kunst te kopen of te ruilen. Door de acceptatie van het aanbod van de aanbieder, komt er tussen de verkoper en koper en of ruiler een overeenkomst in de zin van de wet tot stand. Indien een bezoeker of gebruiker vragen heeft over aangeboden kunst, kunnen die vragen worden gesteld aan een door ikwilkunstruilen.nl aangewezen gecertificeerd ruilpunt, voordat de koop of ruil wordt gesloten.
 8. Koop of ruil gebeuren enkel in een door Kunstruil V.O.F. / ikwilkunstruilen.nl aangewezen gecertificeerde ruillocatie.
 9. Een ruillocatie heeft recht op een overeengekomen vergoeding zoals in de afgesproken voorwaarden die akkoord zijn bevonden door koper en/of ruiler en ruillocatie.
 10. Bij prijsverschil tussen de aangeboden objecten bemiddelt enkel de aangewezen ruillocatie. Kunstruil V.O.F. / ikwilkunstruilen.nl is in deze geen deelnemende partij.
 11. Een advertentie dient door de adverteerder van de website te worden verwijderd indien de adverteerder de kunst niet langer wil verkopen of ruilen, niet langer de kunst zoekt of indien er een overeenkomst met een ruillocatie tot stand is gekomen.
 12. Kunstruil V.O.F. / ikwilkunstruilen.nl heeft het recht een advertentie redactioneel zodanig te bewerken, dat deze voldoet aan de daaraan door Kunstruil V.O.F. / ikwilkunstruilen.nl gestelde (redactionele) eisen, en heeft tevens het recht de advertenties naar eigen inzicht zichtbaar en doorzoekbaar te maken en deze in een andere rubriek te plaatsen.
 13. Kunstruil V.O.F. / ikwilkunstruilen.nl heeft het recht de in advertenties opgenomen informatie, inclusief eventuele afbeeldingen te plaatsen op haar website en te gebruiken voor promotiedoeleinden van de website.
 14. Kunstruil V.O.F. / ikwilkunstruilen.nl heeft het recht zonder opgaaf van redenen advertenties te weigeren of op ieder moment te verwijderen van de website, zoals bijvoorbeeld advertenties voor objecten die, naar het oordeel van Kunstruil V.O.F. / ikwilkunstruilen.nl, niet duidelijk zijn, niet in overeenstemming zijn met het beleid van Kunstruil V.O.F. / ikwilkunstruilen.nl en/of de reputatie van Kunstruil V.O.F. / ikwilkunstruilen.nl kunnen schaden en advertenties waarvan de inhoud, naar het oordeel van Kunstruil, inbreuk maakt op rechten van derden (waaronder intellectuele eigendomsrechten) of anderszins als onrechtmatig jegens derden hebben te gelden.
 15. Kunstruil V.O.F. / ikwilkunstruilen.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die de adverteerder lijdt als gevolg van het door hem of derden niet kunnen krijgen van toegang tot de website, als gevolg van (technische) storingen, en/of enige tekortkoming van Kunstruil V.O.F. / ikwilkunstruilen.nl in de uitvoering van de gebruiksovereenkomst.

Artikel 7 – Het aanbod

 1. Kunstruil V.O.F. biedt door middel van de website ikwilkunstruilen.nl de consument de mogelijkheid zijn/haar kunst aan te bieden ter ruil of verkoop.
 2. Kunstruil V.O.F. biedt zelf geen fysieke goederen of kunst aan.
 3. Kennelijke vergissingen en kennelijke fouten in het Aanbod binden de Onderneming niet.

Artikel 8 – De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van lid 4, tot stand als:
  a) het Aanbod is aanvaard door Consument;
  b) Consument voldaan heeft aan de voor het Aanbod geldende voorwaarden.
 2. Als de Consument het Aanbod heeft aanvaard, dan bevestigt de Onderneming onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding. Zolang de Onderneming de aanvaarding van Consument niet bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.
 3. De Onderneming treft passende (technische en organisatorische) maatregelen ter beveiliging van de informatie die door de Consument bij aanvaarding van het Aanbod ter beschikking is gesteld.
 4. Het is de Onderneming toegestaan om binnen de kaders van de wet informatie te vergaren of Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen evenals van alle feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het verantwoord aangaan van een Overeenkomst op afstand.
 5. De Onderneming zal uiterlijk bij levering van de Dienst schriftelijk of op digitale wijze de volgende informatie en/of documenten ter beschikking stellen aan Consument:
  a) contactgegevens, waar de Consument terecht kan met haar klachten;
  b) de prijs, belastingen, wijze van betaling, uitvoering van de Overeenkomst
 6. Als er sprake is van een Duurovereenkomst dan is lid 5 slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 9 – Prijs

 1. Prijzen worden niet verhoogd gedurende de in het Aanbod vermelde geldigheidsduur, tenzij prijswijzigingen het gevolg zijn van veranderingen in de wettelijke regeling of bepaling. Indien er geen geldigheidsduur wordt aangegeven in het Aanbod, dan geldt de prijs waarvoor het Product werd aangeboden ten tijde van het ontvangst van de Ontvangstbevestiging bij Onderneming.
 2. Prijzenverhoging vanaf 3 maanden, nadat de Overeenkomst tot stand gekomen, zijn toegestaan als:
  a) deze het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b) de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. Producten waarvan de prijs verbonden is aan prijsschommelingen op de financiële markt en waar de Onderneming geen invloed op heeft, mogen met variabele prijzen worden aangeboden. Hiervan dient duidelijk melding te worden gemaakt bij het Aanbod.
 2. De bij het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld

Artikel 10 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in het Aanbod, de Overeenkomst of Aanvullende voorwaarden, dienen de door Consument verschuldigde bedragen te zijn voldaan binnen 14 dagen nadat de Overeenkomst is gesloten. In het geval van het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Consument de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Als vooruitbetaling is verplicht, dan kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of diensten, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De Consument stemt ermee in dat de verstrekte gegevens juist zijn en heeft deze gecontroleerd alvorens de Overeenkomst gesloten wordt. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk aan Onderneming gemeld te worden.
 4. Schade die voortvloeit uit de in lid 3 opgenomen verplichting komen voor rekening van de Consument.
 5. Ondernemer zal de Consument wijzen op haar betalingsverplichting. Indien de Consument niet aan haar betalingsverplichting voldoet, dan kunnen wettelijke-, administratieve kosten, rente en (buiten)gerechtelijke kosten op Consument verhaald worden.

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst

 1. De Onderneming is verantwoordelijk voor nakoming en het voldoen aan de in het Aanbod en in de Overeenkomst vermelde specificaties en de op datum van Overeenkomst geldende wettelijke voorschriften.

Artikel 12 – Duur, opzegging en verlening

Duur

 1. Als een Overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar, dan mag de Consument de Overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid en aard van de overeenkomst zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Verlening

 1. Een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd die strekt tot het leveren van Producten mogen niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Overeenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan en die strekken tot het frequent afleveren van drukwerken, mogen in tegenstelling tot lid 2, stilzwijgend verlengd worden voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de Consument deze verlengde Overeenkomst tegen het einde van de verlening kan opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand.
 3. Overeenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan en die strekken tot het geregeld afleveren van Producten, mogen alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd, als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van Drukwerk.
 4. Overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld afleveren van Drukwerk in het kader van een proef- of kennismakingsabonnement worden niet stilzwijgend voorgezet en eindigen automatisch na afloop van de proef- en/of kennismakingsperiode.

Opzegging

 1. De Consument kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, en die strekt tot het frequent afleveren van Producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van de voorwaarden en met een opzegtermijn van één maand.
 2. De Consument kan een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, en die strekt tot het frequent afleveren van Producten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van de voorwaarden en met een opzegtermijn van één maand.
 3. De Consument kan de in lid 6 en lid 7 genoemde Overeenkomst:
 1. ten allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als waarop de Overeenkomst is aangegaan;
 3. ten allen tijde opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Onderneming voor zichzelf heeft bedongen.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. De Ondernemer heeft een klachtenprocedure en de Consument stemt ermee in met deze klachtenprocedure bekend te zijn.
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten spoedig, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer.
 3. Volgens de klachtenregeling ingediende klachten worden door de Onderneming binnen een termijn van 14 dagen, gerekend van de datum van ontvangst, beantwoord. Als Onderneming een langere beantwoordingstijd verwacht, dan stelt zij Consument hiervan binnen de eerder genoemde termijn van 14 dagen op de hoogte met een indicatie van tijd waarin zij verwacht antwoord te kunnen geven.
 4. Als de klacht niet binnen een redelijke termijn, dan wel uiterlijk binnen 3 maanden nadat de klacht bij Onderneming, nadat zij hiermee bekend is geworden kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 – Geschillen

 1. Op Overeenkomsten tussen Onderneming en Consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden voorgelegd aan een arbiter of mediator welke door partijen benoemd wordt of, bij gebreke van overeenstemming, door de rechter van het Arrondissement waar de vennootschap onder firma is gevestigd.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadelen van de Consument zijn, en dienen schriftelijk te worden vastgelegd, dan wel op zodanige wijze, dat deze voor de Consument op een eenvoudige manier toegankelijk zijn.

Artikel 16 – Wijziging algemene voorwaarden

Wijzingen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing indien:

 1. deze op de geëigende wijze aan de Consument bekend zijn gemaakt;
 2. deze niet nadelig(er) zijn voor de Consument dan de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen.